Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen iyengarjoogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä käännöstä Iyengar Yoga Association of Finland.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Yogacharya B.K.S. Iyengarin esittämä jälkeläinen. Yhdistys on yhteydessä Ramamani Iyengar Memorial Yoga Instituuteen (RIMYI) Intian Punessa. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton sekä riippumaton valtion ja kuntien toimijoista.

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää B.K.S. Iyengarin oppeja ja ylläpitää hänen asettamiaan opetusstandardeja RIMYI:n säännöstön mukaisesti. Yhdistys edistää ja kehittää iyengarjoogan ja siihen liittyvien harjoitusten, terapian, anatomian ja joogafilosofian tietämystä, toteutumista ja koulutusta sekä edesauttaa iyengarjoogan leviämistä Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdistävä linkki sertifioitujen opettajien, tulevien opettajien ja muiden jäsenten kanssa. Lisäksi yhdistys on yhteydessä muihin iyengarjoogayhdistyksiin eri puolilla maailmaa.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa ja opetusta iyengarjoogasta järjestämällä opetusta harrastajille, opettajakoulutusta, julkaisemalla kirjallista ja audiovisuaalista materiaalia, ylläpitämällä verkkosivuja, pitämällä aiheeseen liittyviä kursseja, luentoja, näytöksiä ja muita vastaavia tapahtumia, järjestämällä jäsenilleen opintomatkoja sekä jakamalla stipendejä.

Yhdistys hallinnoi ja valvoo yksinoikeutetusti iyengarjoogan opettajakoulutusta sekä valtuuttaa hyväksymänsä tahot järjestämään iyengarjoogan opettajakoulutusta Suomessa. Yhdistys vastaa myös opettajien tasokokeiden järjestämisestä ja sertifioinnista Suomessa. Yhdistys ylläpitää kansallista rekisteriä sertifioiduista iyengarjoogaopettajista sekä hyväksytyistä opettajakouluttajista ja tasokoearvioijista.

4. Lahjoitukset ja omistusoikeudet

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa varainkeruuta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5. Jäsenet

Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattavia jäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan sertifioidut iyengarjoogaopettajat. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja eettisen ohjeistuksen.

Suomessa vakituisesti asuvat sertifioidut iyengarjoogan opettajat, jotka ovat allekirjoittaneet tavaramerkkilisenssin sopimuksen ja maksaneet yhdistyksen kautta lisenssimaksun, ja ovat yhdistyksen jäseniä, ovat oikeutettuja käyttämään Certification Mark -logoa (Natarajasasana) ja opettamaan B. K. S. Iyengarin nimessä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Opettajakoulutuksessa olevat ja iyengarjoogan harrastajat voivat liittyä kannattaviksi jäseniksi. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella. Hallitus voi hylätä jäsenhakemuksen oman harkintansa mukaan.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kuuden kuukauden ajan. Varsinainen jäsen voidaan erottaa määräaikaisesti tai kokonaan, mikäli jäsen on rikkonut yhdistyksen toimintaperiaatteita, eettistä ohjeistusta tai vahingoittanut yhdistystä omalla toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toimiessaan. Jos yhdistys ja jäsen eivät löydä ristiriitaan ratkaisua, jäsenellä on oikeus tuoda asiansa esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa vaatimalla sitä kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–7 jäsentä ja 0–2 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Varajäsenellä on äänestysoikeus, mikäli hän on varsinaisjäsenen tilalla kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitaan kahdeksi toimintavuodeksi ja puheenjohtaja vuosittain. Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvan perusteella.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kaksin tai joku muu hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen tai toimihenkilö.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi–kesäkuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestää voi kokouksessa tai valtakirjalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan etäosallistua puhelimitse ja myös äänestää kokouksen aikana hallituksen niin päättäessä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut lähetetään jäsenille sähköpostitse tai kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

13. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  hyväksytään kokouksen työjärjestys
  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 6 viikkoa ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15. Yhdistyssäännöt ja RIMYI:n säännöstö

Suomen iyengarjoogayhdistys tunnustaa Ramamani Iyengar Memorial Yoga Instituten ajantasaisen säännöstön yhdistyksen sääntöjen perusteena.